Projekat WBCHIL - Western Balkans Cultural Heritage Innovation Lab (Inovativna laboratorija u oblasti kulturnog nasljeđa Zapadanog Balkana), zajednička je inicijativa KotorArta i SHARE Fondacije, kao dio zajedničkog Cultural Heritage Innovation Lab programa.

Projekat WBCHIL je podržan od strane British Council-a kroz grant šemu "Laboratorije za učenje u oblasti kulture i kreativnih industrija" kao dio projekta "Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan" (CC4WBs). CC4WBs je projekat finansiran od strane Evropske unije, a koji ima za cilj unaprijeđenje dijaloga na Zapadnom Balkanu kroz jačanje kulturnih i kreativnih sektora radi postizanja povećanog društveno-ekonomskog uticaja.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta i unaprijeđenje djelovanja u oblasti kulturne baštine i kulturnih i kreativnih industrija na Zapadnom Balkanu. Kroz podržavanje projekata i inicijativa zasnovanih na kulturnoj baštini, i kroz aktivnosti usmjerene na razvoj vještina, uvezivanje, razmjenu znanja i iskustava i sticanje profesionalnog iskustva, projekat ima za cilj da unaprijedi nivo i kvalitet kulturne produkcije i kvalitet održivog upravljanja kulturnom baštinom na Zapadnom Balkanu.